چاپ مقالات برگزیده کنگره در نشریه علمی اقتصاد و بازار کشاورزی به صورت رایگان

تاریخ ثبت: 1402/04/12

 بنا به سطح علمی کنگره و پیگیری های دبیرخانه دائمی کنگره با موافقت  نشریه علمی اقتصاد و بازار کشاورزی تعداد  5 مقالات برگزیده کنگره در این مجله به صورت رایگان به چاپ خواهد رسید