حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تاریخ ثبت: 1403/01/22

   نظر به سطح علمی بالا کنفرانس این رویداد علمی توسط مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، مورد حمایت و اطلاع رسانی گردید.

 

لینک اطلاعیه

 https://mmrc.qums.ac.ir/fa-IR/aev-bcnf